Emily's Round 2 Photos

5.5.2010                                                       6.6.2010
178.8 lbs                                                      162.6 lbs